Festival in Moscow 2009

2009-06-30 (am) Guru-tattva
2009-06-30 (pm) Vaishnava-tattva, Shrivas Thakur -1
2009-07-01 (am) Vaishnava-tattva, Shrivas Thakur -2
2009-07-01 (pm) Janava Thakurani Navadvip
2009-07-02(am) Sri Prem Prayojan Prabhu for Bhakti Vedanta Sadhu
2009-07-02(am) Janava Thakurani Keturi
2009-07-02 (pm) Janava Thakurani Vrindavan
2009-07-03 Questions and answers
2009-07-04(am) Wake up early